Ținte și opțiuni strategice

ŢINTE ȘI OPȚIUNI STRATEGICE 


Pornind de la misiunea și viziunea școlii, de la rezultatele diagnozei și autoevaluării, am formulat următoarele ținte și opțiuni strategice, în vederea dezvoltării şi modernizării instituţionale a Școlii Gimnaziale NR. 2 Tamași Corbeanca în perioada 2022-2026:


1. Asigurarea creșterii calităţii în educaţie pentru toate domeniile și toți indicatorii din standardele de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar;

2. Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv – educativ;

3. Dezvoltarea și promovarea unei educații incluzive, pentru atragerea și integrarea în comunitatea școlară a tuturor categoriilor/grupurilor vulnerabile de preșcolari/elevi;

4. Formarea continuă și promovarea conceptului de îmbunătățire permanentă a competențelor profesionale ale personalului didactic;

5. Dezvoltarea bazei materiale şi a resurselor financiar-materiale necesare unei funcționări la standarde de calitate a unității;

6. Optimizarea procesului didactic din școală prin utilizarea mijloacelor moderne de predare – învățare și comunicare, a tehnologiilor informației și comunicării;

7. Intensificarea colaborării cu comunitatea locală, cu organizaţiile nonguvernamentale, cu asociaţiile culturale şi sportive şi agenţii economici, prin desfășurarea de activități și proiecte în parteneriat.