Lista documentelor de interes public

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC 

conform art.5(1), lit. g, din Legea 544/2001, cu modificările și completările ulterioare

I. Organizarea și funcționarea generală a Şcolii Gimnaziale nr. 2 Tamasi - Corbeanca

Conducerea şcolii, componența consiliului de administrație.

Organigrama instituției.

Ordine, instrucțiuni, regulamente și alte documente cu caracter normativ elaborate de Ministerul Educației Naționale.

Calendarul activităților educative, concursurilor si olimpiadelor școlare.

Raportul de activitate anual.

Regulament de ordine interioara.

II. Plan de școlarizare

Statistici privind clasele și elevii pe nivele.

III. Resurse umane

Număr de posturi/norme pe categorii de finanțare, specializări, sexe.

Număr de persoane pe specializări, sexe.

IV. Resurse materiale

Date statistice referitoare la clădiri, săli de clase și anexe, dotări, avize etc. (complete începând cu septembrie 2016)

Situații statistice școlare referitoare la promovabilitate la final de semestru și an școlar.

Situații statistice școlare referitoare la abandonul școlar la sfârșit de an școlar.

V.Alte documente

Proiect de Dezvoltare Institutionala.

Plan managerial anual.

Situații statistice în urma examenelor și concursurilor naționale.

Metodologia și calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Lista posturilor didactice vacante/rezervate conform etapelor de mobilitate prevăzute în

calendarul privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Documente, reglementări legale, calendare, privind organizarea și desfășurarea concursurilor

si rezultatele acestora, pentru ocuparea funcțiilor didactice, a funcțiilor de conducere din unitate.

Parteneriate pentru anul in curs.

Date privind olimpiadele si concursurile de la nivelul scolii pentru anul in curs (nr. elevi, note obținute).

Metodologii si ordine ale Ministerului Educației Nationale privind examenul de definitivare în învățământ, gradul didactic I și II.